SK EN ES DE

Spracúvanie osobných údajov

TEXX s.r.o. (ďalej len „TEXX“) je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa
TEXX s.r.o.
Vajanského 40/7673, 917 01  Trnava
tel.: +421 33 / 2933 250
IČO: 36862088
DIČ: 2022778197
IČ DPH: SK2022778197


Spracúvanie osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov je upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – GDPR (ďalej len „nariadenie“).


Práva dotknutej osoby


Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v čl. 15 Nariadenia a v § 21 Zákona. Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov a na doplnenie osobných údajov, bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo na „zabudnutie“)
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jej osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ osobné údaje spracúva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,
 4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, má povinnosť v súlade s dostupnou technológiou a nákladmi na vykonanie opatrení informovať prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na jej osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Prevádzkovateľ nemá povinnosť vymazať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva, ktorému prevádzkovateľ podlieha alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatňovanie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť jej osobných údajov, počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nezákonné a namiesto vymazania dotknutá osoba požiada o obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi oprávnenej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo preniesť v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby vykonáva:

 1. na základe súhlasu,
 2. alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba má právo v prípade, že má podozrenie, že sa jej osobné údaje  neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.